آجورلو: هرکس به مجیدی توهین می تدریجی نباید در تشکیل قضات موقعیت داشته باشد


مصطفی آجورلو بعد اجتناب کرده اند تفریحی جام فدراسیون مقابل ناسیجی کسب اطلاعات در مورد فینال وضعیت استقلال صحبت کرد.

به گزارش رسانه مناسب استقلال، آجورلو اظهار داشت کدام ممکن است آجورلو اظهار داشت:

آنچه بدون هیچ ملاحظه ای است. موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسو زدن استقلال {در این} فصل حاصل امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کادرفنی تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد هواداران پرشوری است کدام ممکن است در امتداد طرف عزیزشان ماندند. گروه برای سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دردسرساز ترین شرایط .. توانایی استقلال را زیر پرس و جو نبردند. در نظر گرفته شده می کنم این استقلال امتیازات زیادی دارد کدام ممکن است به خوبی آن را آرم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران شادی ها زده را {به سمت} باور درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهایی کدام ممکن است {در این} فصل دارند سوق می دهد. هواداری کدام ممکن است در روزهای تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین به گروه محبوبش قابل اعتماد نگه دارد، خوب موفقیت غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورنمنت های غول پیکر است.

مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال علاوه بر این عنوان کرد:

نتیجه تفریحی همراه خود ناجی برخلاف کار کردن این دیدار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فوتبالی کدام ممکن است حاضر شد تناسبی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود مزیت، معنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های گلزنی به هدفمان نرسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام را اجتناب کرده اند کف دست دادیم. با بیرون شک این اتفاق برای {همه ما} تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخراش {بوده است}، با این حال همراه خود هدف اصلی بر این شکست ۹ دلخور می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ جایگزین موفقیت غول پیکر بعدی را اجتناب کرده اند کف دست می دهیم. استقلال همراه خود همه اتفاقات این دیدار عالی جام را اجتناب کرده اند کف دست داد، با این حال شش قدم همراه خود عالی جام تولید دیگری فضا دارد کدام ممکن است آرم داد خوب قهرمانی {در این} فصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای باور آن باید در این روش متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحد باشیم.

اورلو اظهار داشت:

من می خواهم به فرهاد مجیدی ضمانت دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلالی همراه خود توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه بالایی ممکن است قهرمان مسابقات شود. این گروه کارهای بزرگی انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل انجام کارهای بالاتر را نیز دارد. این معنی {در این} گروه خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر مطلق موجود است کدام ممکن است نیاز شخصی را بر تمامی خرابکاران تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت حق شخصی را در میدان حرکت تدریجی. تجهیزات گلف به کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها گروه اعتقاد درست دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه راه دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده ساز را برای قهرمانی یکپارچه خواهیم داد.

مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال به بازرسی وضعیت داوری در فوتبال ایران سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت:

وضعیت داوری عموما خوشایند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متنوع اجتناب کرده اند مسابقات این فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فصول در گذشته امتیازات داوری وجود داشت کدام ممکن است واقعاً درگیر کننده است. متأسفانه خطاها داوری فوق العاده بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً تأثیر مستقیمی بر نتیجه متنوع اجتناب کرده اند مسابقات دارد. متأسفانه همراه خود این همه انتقاد، نیاز اصلاح کمتر موجود است. این اعتراضات باید نیاز اصلاحی تحمیل تدریجی ۹ اینکه سد راه آنها شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً به نتایج گروه ها لطمه بزند. متأسفانه در دیدارهای قبلی ضربه داوری به ما خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستگو برخورد نشده است. می خواستیم، با این حال واقعاً بافت نمی کردیم کدام ممکن است الگو حال تنظیم کرده است. این کمیت اجتناب کرده اند اعتراضات، گلایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات باید شرایط را تنظیم دهد، با این حال هیچ نشانی اجتناب کرده اند تنظیم ندیدیم.

اورلو افزود:

متاسفانه دپارتمان داوری نسبت به سایر دپارتمان های فوتبال کمتر مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت کدام ممکن است سرانجام بر الگو مسابقات تاثیر می گذارد. قطعا قضات کلی نیز معتقدند کدام ممکن است ساختار داوری ما خواستن به اصلاح دارد، بخشی اجتناب کرده اند آن درمورد به فناوری VAR را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی درمورد به مسائلی یادآور آموزش، حقوق، امتیازات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است. به همان اندازه روزی کدام ممکن است این اصلاحات انجام نشود، در مختصر مدت خواستن به تدابیری برای تضمین عدالت در مسابقات داریم. متأسفانه ما باخت را بافت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بافت در گروه، هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف موجود است کدام ممکن است عدالت با اشاره به ما رعایت نشده است. قصد مثال زدن ندارم، با این حال حرف من می خواهم به الگو عمومی ردیابی دارد. این سیستم مختصر مدت باید شش تفریحی بعدی لیگ برتر را محافظت دهد. حالا کدام ممکن است کمک داور ویدیویی وارد نشده است، باید {در این} شش هفته کارگروه ویژه ای تشکیل شود کدام ممکن است زیر تذکر مدیران فدراسیون فوتبال در انواع داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه داوری، نظارت بر آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری یکپارچه پرانرژی شود. بهتر از داوران ملت کدام ممکن است {در این} فصل کمترین خطا را داشته اند باید برای این شش مسابقه انواع شوند. آنها نیاز دارند بهتر از از دستگاه را داشته باشند. در صورت لزوم، باید عالی گروه آموزشی برای او یا او تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود به همان اندازه انتخاب ها یکپارچه بگیرند. هیئت داوران ممکن است همراه خود تجهیزات گلف ها جلساتی برگزار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف های آنها را بشنوند. {در این} شش هفته شاید بتوان همراه خود این اقدامات به همان اندازه حدودی اوضاع را سامان داد. در شرایط حال حداقل پیش بینی استفاده اجتناب کرده اند داوران مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند به طور قابل توجهی در مسابقات ظریف لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مدعی قهرمانی است. مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد داوری در لیگ باید به گونه ای باشد کدام ممکن است هیچ اضطرابی تحمیل نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تصور تحمیل نشود کدام ممکن است شاید عده ای خواهان موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی استقلال نباشند. در هفته های جدیدترین بعد از همه حساسیت ها اصولاً شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا در داوری ممکن است در آینده جام تاثیر بگذارد.

وی علاوه بر این به موضوعات مطرح شده در خصوص داوری پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد:

همراه خود بیانیه توهین های صورت گرفته اجتناب کرده اند سوی معلم احترام گروه استقلال به مشاور قانونی ادعا کردم کدام ممکن است باید به کمیته اخلاق شکایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند شکایت کمیته داوران لایحه دفاعیه برای سرمربی ترتیب شود. علاوه بر این اجتناب کرده اند مسئولان فدراسیون فوتبال آرزو می کنم {افرادی که} علناً به معلم تجهیزات گلف توهین می کنند را در انواع داوران مسابقات دخالت ندهند. علاوه بر این اجتناب کرده اند کمیته اخلاق آرزو می کنم کدام ممکن است نسبت به شکایت تجهیزات گلف استقلال عادلانه حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای سمیعی این پرونده را همراه خود جدیت پیگیری تدریجی.

مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال کسب اطلاعات در مورد لزوم استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد در وسط کنونی اظهار داشت:

تخصص ۳۰ ساله برادر کوچکتان در مدیریت فوتبال ایران، حضور در تجهیزات گلف های مختلف، تورنمنت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از حواشی، صدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگسار حافظه من را هوس می دهد کدام ممکن است تمام تلاشم را {برای حفظ} استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری گروه اجتناب کرده اند محیط انجام دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک معتقدم اقدامات جدیدترین ساده برای برهم زدن هدف اصلی گروه استقلال این سیستم ریزی شده بود. این دلیل است باید صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه بگویم کدام ممکن است باید مراقب این سیستم های رقبا باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خارق العاده آسوده در تفریحی آنها اختلال تحمیل کنیم. حریفانی کدام ممکن است در موقعیت به رویارویی همراه خود ما در پایین نیستند، امتحان شده می کنند به همان اندازه تفریحی را اجتناب کرده اند پایین خارج کنند. استراحت، هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی ما اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اجزا برخورد همراه خود این راه است. در کل این شش هفته، ما باید مراقب فضای فرازمینی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن آگاه باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور در گذشته بی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا به کار در پایین یکپارچه دهیم. گروه ما در موجود در ورزشگاه توانست شجاعانه فوتبال را قبول تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها ۵۶ امتیاز کسب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است عده ای جستجو در تنظیم ورزشگاه هستند کدام ممکن است ما اجازه نمی دهیم. ما این توانایی را داریم کدام ممکن است {در این} ۲ بخش همراه خود اقتدار حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی برویم. نتیجه تجربیاتم {در این} سالها بود کدام ممکن است {در این} مرحله بافت کردم باید آن را خاص کنم.

آجورلو در طولانی مدت اظهار داشت:

همراه خود محافظت هدف اصلی، انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای فصل تحت سلطه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آخر یکپارچه می تواند داشته باشد، گرچه معتقدیم توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان ما اجتناب کرده اند این سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات اصولاً است، همراه خود بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است شده اجتناب کرده اند حق استقلال حفاظت خواهیم کرد. ما داریم کدام ممکن است قابل دستیابی است راه ما را طی تدریجی. ما همراه خود توانایی به راه شخصی یکپارچه خواهیم داد. اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال کدام ممکن است وظیفه اداره فوتبال در ملت را بر عهده دارد می‌خواهیم همراه خود نظارت از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع دقیق داوران اجازه ضایع هیچ حقی را ندهد به همان اندازه بقیه این فصل همراه خود اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت به خیر ختم شود. انشالله استقلال به خودت برسد قهرمان لیگ برتر انگلیس است.