آلگری: فوتبال اختراع شیطان است. ساسولو بیشتر از همه ما را تهدید کرد اما با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شدیم!


امیر🌟 یووه🌟

قانون اول انگاری بالا: هیچ کس نمی تواند دست های ما را بخواند زیرا ما نمی توانیم دست های خود را بخوانیم.

قانون دوم انگاری بالا: همیشه لیوان را نیمه پر ببینیم حتی اگر در لیوان ادرار کنیم

قانون سوم انگاری بالا: فوتبال یعنی عبور از کسانی که پیراهنشان همرنگ پیراهن شماست