آینده بسته شدن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه چه {خواهد بود}؟
وی افزود: در نظر گرفته شده می‌کنم در در اطراف دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه کدام ممکن است در چهارم می برگزار می‌شود، امانوئل ماکرون احتمالاً می‌تواند مارین لوپن را شکست دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخاباتی کدام ممکن است نسبتاً به رقیبش نزدیک است، همراه خود اختلاف ۵۵ بر ۴۵ پیروز شود. با این حال این به معنای شکست مناسب لوپن نیست، او رکورد زودتر شخصی را در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (در سال ۲۰۱۷) کدام ممکن است حدود ۳۳ سهم اجتناب کرده اند کل آرا بود، به میزان قابل توجهی افزایش می بخشد.