احسان حدادی هر روز بدتر از دیروز هر روز زیر ۶۰ متر!


مهدی تاج الدینی

دو و میدانی یک علم است. بیشترین مدال را در بازی های جهانی و المپیک دارد، به همین دلیل هر کشوری که به این بازی ها می آید، ورزشکارانش زحمت می کشند و واقعاً با تمرینات تخصصی در این بازی ها شرکت می کنند.
حتی یک نابغه مثل یوسین بولت، مستندش را ببینید، او خیلی سخت تمرین کرد، او یک اصل است
دوومیدانی ایران واقعاً در حد صفر است، حتی زیر صفر. چون نه بودجه ای برای آن در نظر گرفته شده و نه قیمتی برای آن در نظر گرفته شده است
حتی شما هم در بین کشورهای اسلامی جایی ندارید