احیای ادبیات سیاسی دهه ۸۰ در دولت سیزدهم برای تحقق مصوبات / یادداشت مهدی ذاکریجان
مهدی ذاکریان: ممکن است دنیا دنیای زور و آزار باشد، اما حتی کشورهایی که بسیار زورگوتر و خشن‌تر از دیگران هستند، سعی می‌کنند با دنیای پوشش قانونی، ظاهر منطقی و ادبیات جهان صحبت کنند، نه ادبیات عامه پسند یا ادبیات نامناسب. در جامعه بین المللی و برای منزوی ساختن کشور خود و فقیرتر کردن ملت خود.