ادعا متعصبان پورتو: ترمه، باید شاهزاده ایرانی ما هستی!


هواداران پورتو لیسبون اسپورتینگ لیسبون توهین مهدی ترمی را محکوم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتصال ادعا ای صادر کردند.

به گزارش تسنیم، اسپورتینگ لیسبون کدام ممکن است همراه خود شکاف ۶ امتیازی همراه خود پورتو، صدرنشین لیگ برتر پرتغال، ضمن اجتناب کرده اند انگشت دادن قهرمانی در مستطیل بی تجربه، خارج اجتناب کرده اند مستطیل بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخلیه گزارشی انگشت به فسق زد. مکان مناسب او مهدی طارمی، ستاره ایرانی پورتو را هدف قرار داد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گزارش مشمئز کننده مکان این تجهیزات گلف پرتغالی، همراه خود ردیابی به پنالتی هایی کدام ممکن است مهاجم کارکنان سراسری کشورمان در مسابقات مختلف بدست آمده می تنبل، همراه خود عباراتی چون «پورتو شناخته شده به عنوان بهتر از باهوش اجتناب کرده اند ترمی استقبال کرد»، «ماری جالب دقیق» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ایرانی در همه زمان ها کنار هم قرار دادن جابجایی است» یعنی اجرای ترفندهای سیرک.

پورتو دوسدراگوس یکی اجتناب کرده اند هواداران پورتو در ادعا ای همراه خود عنوان “ترمه، باید شاهزاده ایرانی ما هستی”، اسپورتینگ لیسبون را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مهاجم ۲۹ ساله شخصی حفاظت کرد، این پر اجتناب کرده اند بیگانه هراسی است، عامل جدیدی نیست. این کدام ممکن است نژادپرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت های بی رویه {هر روز} {در میان} مقدار زیادی تکرار تبدیل می شود، تازگی ندارد. اینکه رهبرانی وجود دارند کدام ممکن است انزجار می کارند تازگی ندارد. اینکه لیگ هیچ کاری نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای مقابله همراه خود این مشکلات بلوز نماد می دهد، تازگی ندارد.

ما هم {هر روز} اجتناب کرده اند اطلاعات عقب کشیدن غافلگیر می شویم، ببینید خوب تجهیزات گلف عظیم – را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری نوزاد شدن است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب خواهد گرفت تمام بی ادبی های شخصی را در یک واحد مقاله نظری کدام ممکن است در مکان مناسب تجهیزات گلف چاپ شده شده است، قرار دهد. تیتو آرانتس فونتس (نویسنده تجهیزات گلف اسپورتینگ) اجتناب کرده اند مهدی ترمی شناخته شده به عنوان “افسونگر دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران مار” یاد می تنبل. گویی این کافی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی می‌داند چرا، ملیت مهاجم پورتو را حافظه من را آهسته دوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است او مردی اجتناب کرده اند ایران است کدام ممکن است در همه زمان ها کنار هم قرار دادن اجرای سیرک روزمره است. مخلوط کردن ملیت شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفندهای سیرک شخصاً اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است همه به هم اعتقاد داریم بی ضرر نیستیم.

در متنی کدام ممکن است در مکان مناسب تجهیزات گلف اسپورتینگ چاپ شده شد، تیتو توده ها به این موضوع ردیابی کرد کدام ممکن است خواهید کرد خوب “شخص قلابی” می اندازید: “همانطور که صحبت می کنیم یکشنبه، “شخص قلابی” همراه خود بهتر از لباس آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید شخصی را نماد داد! وی در شکسته نشده این شرکت کننده ایرانی را خوب شیر توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: هواداران مارهای جالب را دوست ندارند، حتی وقتی اجتناب کرده اند ایران آمده باشند.

در گذشته اجتناب کرده اند بخشی از ترمی به پورتو، کنجکاوی لیسبون برای توسل به او بدیهی بود. مهاجم سپس توصیه شده ورزشی همراه خود بلوز بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرشکی را رد کرد به همان اندازه بلوز آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید پورتو را بپوشد.

تیتو می گوید: «بازی فوق العاده دلهره آور است است. ۹ دوست گران تیتو! چیزی کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن ترسید بعضی از اینها ادراک است. چیزی کدام ممکن است اسپورتینگ را می ترساند براگا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سانتا کلارا (۲ تیمی کدام ممکن است اسپورتینگ به آنها باختند) بود. چیزی کدام ممکن است اسپورتینگ را می ترساند اجتناب کرده اند انگشت دادن ۶ امتیاز این ۲ ورزشی در ۱۵ روز بود. وقتی مزیت کافی وجود نداشته باشد، ناامیدی موجود است کدام ممکن است در بعضی از اینها بازخورد منعکس تبدیل می شود.

مهدی طارمی، تیم فوتبال پرتغال، پورتو،

آل طارمی {در این} فصل ۴۱ ورزشی برای پورتو انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ گل به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ گل به ثمر رساند. مهاجم کارکنان سراسری کشورمان همراه خود ۱۵ گل پس اجتناب کرده اند داروین نونس اجتناب کرده اند بنفیکا همراه خود ۲۴ گل دومین گلزن لیگ برتر پرتغال است.