از دست دادن زندگی مینو رایولا تکذیب شد؛ شرایط ایجنت celeb بحرانی است


Devil⸸ ⸸۹۰

این کدام ممکن است رایولا رو باعث بی رنگ شدن استعدادها میدونید نسبتاً نیست، چرا به این در نظر گرفته شده نمیکنید کدام ممکن است برخی شرکت کننده ها خودشون اخلاق ماهر ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه همین حد هم معروف شدن بخاطر راهنماییا را انتخاب کنید و انتخاب کنید درواقع ملاحظه رایولا به اونا بوده؟ همین بالوتلی رو مورد توجه قرار گرفت کنید فرضا، اجتناب کرده اند لایف استایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرز زندگیش ویژگی چقدر پتانسیلشو داشت حتی غیر از فوتبالیست شدن خلافکار بشه با این حال همین رایولا ایجنتش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد زیادی باعث شد حد اقل برای مدتی استعدادش شکوفا بشه، اجتناب کرده اند اون ور صدها فوتبالیست دیگه هستند کدام ممکن است ایجنتشون رایولا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تباه شدن الگوی اش پاتو، گوتزه، شورله، ادریانو، کاسانو، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلیای دیگه. تنفر کار راحتیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی کسی دوست ندارم عقاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورای ما حرکت کنه براحتی تنفرمونو ازش همراه خود مغالطه های نا خودآگاه توجیه میکنیم.