اسلامی: شرط روشن شدن دوربین این است که طرف مقابل به تعهدات خود برگردد و اتهامات علیه ایران را کنار بگذارد.اسلامی در مورد اینکه آیا در صورت توافق در برجام، دوربین ها روشن و فعال می شوند یا خیر، گفت: شرط برکناری وی این است که همه موارد ادعا شده را کنار بگذارند و امروز اعلام می کنیم تا به وظایف خود برگردند و این ادعاها. و موارد دروغ او را رها نکنید، دوربین نصب نمی شود.