اسپزیا ۱-۳ اینتر; همه عامل تحمل مدیریت نراتزوری استاسپزیا ۱-۳ اینتر; همه عامل تحمل مدیریت نراتزوری است