اشتباهات سیاسی دهه ۱۹۷۰ در زمان ما تکرار می شود!
بدهی های هنگفت اقتصاد جهان را شکننده تر از ۴۰ سال پیش می کند، به ویژه به این دلیل که رشد بدهی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از دهه ۱۹۷۰ بود. تورم در دهه های اخیر تحت کنترل بوده است، با این حال، تورم از سال ۲۰۲۰ در تمام نقاط جهان رو به افزایش بوده است. قیمت انرژی افزایش یافته است، اما به سطح بی سابقه ای نرسیده است.