اصلاح انواع نوسانات بازار سهام اجتناب کرده اند دوشنبه هفته بلند مدت


بر ایده گزینه ها متعهد شدن شده، پیش فرض انواع نوسانات دسترس در بازار اول بورس تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فرابورس به میزان خوب سهم افزایش یابد.

تغییر نقش دامنه نوسان بوریس از دوشنبه ایندهتغییر نقش دامنه نوسان بوریس از دوشنبه اینده

سرپرست نظارت بر بورس اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار ذکر شد: بر ایده گزینه ها متعهد شدن شده، پیش فرض به صورت متقارن خوب سهم به انواع نوسانات بازار اول بورس تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس اضافه شود. اجتناب کرده اند هفته بلند مدت پیشنهادات این بازار به همان اندازه ۶ سهم نوسان ممکن است داشته باشد.

سیدمهدی بارشینی به مصوبات هیات مدیره نمایندگی بورس در زمینه اصلاح میزان نوسانات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اصلاح میزان نوسان در هیات مدیره نمایندگی بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آخرین آن تکمیل شد. . این گزینه ها به مسئولان بازار سرمایه ابلاغ شد.

وی ذکر شد: بر ایده گزینه ها متعهد شدن شده پیش فرض به ترتیب خوب سهم به انواع نوسانات بورس اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس اضافه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادات {در این} بازار همراه خود انواع نوسان ۶ انجام شود. سهم، با این حال بازار دوم دارای انواع نوسان ۵ سهم است.”

به آموزش داده شده است پارچینی، این انتخاب اجتناب کرده اند دوشنبه هفته بلند مدت مورد نیاز الاجرا تبدیل می شود.

به گزارش ایرنا، سرپرست نظارت بر بورس گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه انواع نوسانات به همان اندازه نوک بهار ۶ سهم است هر دو خیر، خاطرنشان کرد: انواع نوسان پذیرفته شده است.

وی ذکر شد: خاص نیست چه روزی انواع نوسانات یک بار دیگر اصلاح می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است این اقدام برای خوب فاصله سه ماهه هر دو شش ماهه مجدد اعمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مجدد انواع نوسانات در این سیستم هیئت مدیره است. بورس اوراق بهادار.»