اصولگرا: جمهوری اسلامی جای فائزه هاشمی را بگیرد!


منصفانه سرزنده سیاسی اصولگرا با ردیابی به اظهارات جدیدترین فائزه الهاشمی دانستن درباره تحریم سپاه پاسداران ذکر شد: نظام باید نسبت به افرادی یادآور فیضه هاشمی ابراز همدردی تدریجی چرا کدام ممکن است این همه دلسوزی باعث دلگرمی این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه اسلام است. جمهوری باید نسبت به فیضه هاشمی برخورد انضباطی داشته باشد.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در جای شخصی قرار دهد.

منصور حقی قتپور vp کمیسیون ایمنی سراسری مجلس نهم ذکر شد: به صورت جداگانه خانم فائزه هاشمی اجتناب کرده اند ردیابی ها صورتی نظام حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های تحت سلطه بر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن پرستی را زیر پا گذاشته است. ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرگزاری فارس

وی افزود: معتقدم نظام باید برخورد انضباطی مناسبی با فیضه هاشمی داشته باشد.

vp کمیسیون ایمنی سراسری شورای نهم تصریح کرد: اولاً مصاحبه با یکی اجتناب کرده اند رسانه ها جرم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی باید پاسخ های صحیح به این خانم داده شود.

حقی قاتپور خاطرنشان کرد: فیضه هاشمی در نزاع سال ۸۸ ضربات زیادی به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن شاهد لجن زنی وی علیه نظام بودیم.

مشاور علی لاریجانی در مجلس دهم افزود: به صورت جداگانه نظام باید اجتناب کرده اند دلسوزی نسبت به افرادی یادآور فیضه هاشمی توجه پوشی تدریجی. چرا کدام ممکن است این همه دلسوزی باعث دلگرمی اینگونه اشخاص حقیقی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه جمهوری اسلامی باید با فیضه هاشمی برخورد انضباطی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را غیر از خودش بگذارد.

انتهای پیام