افزایش قیمت دلاربه گفته بسیاری از کارشناسان بازار ارز، انتشار چنین اظهارات و پاسخ هایی با افزایش سطح انتظارات منفی در فضای بازار، در نهایت به نفع فعالان صعودی است و این افراد با تکیه بر این سیگنال های منفی، در جهت افزایش نرخ ارز آزاد گام بر می دارند. .