امام جمعه بهشهر: مخالفان پتروشیمی میانکالا خائن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین مدیریت هستند


سید ابراهیم رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسنی اژه ای اصل لغو پتروشیمی را صادر کرده بودند.

به گزارش آفتاب : حجت الاسلام سید عربعلی جباری امام جمعه بهشهر در خطبه های نماز جمعه این شهر با انتقاد اجتناب کرده اند مخالفان احداث تعهد پتروشیمی میانکلا ذکر شد: مخالفان پتروشیمی میانکلا خائنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان مدیریت هستند. همه ملت ها به این تعهد امیدوار هستند. مخالفان کلام، با این حال سؤال اجتناب کرده اند مسلمانان امام خامنه ای. خواهید کرد کور هستید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هیچ عامل نمی ترسیم حتی وقتی خواستن داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تهران برویم، پتروشیمی حق بدون هیچ ملاحظه ای ماست.

پایین ادعای غیرمعمول حامیان مونتاژ پتروشیمی وی چیست؟

در همین اتصال خبرگزاری تسنیم در گزارشی اجتناب کرده اند پایین صحنه راه اندازی پتروشیمی مینکالا خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: با این اوصاف انگیزه اصرار حامیان این ساختار بر اجرای آن چیست؟!

تاکید تعهد پتروشیمی میانکاله بر یکپارچه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز حتی در گذشته اجتناب کرده اند ادعا تذکر دادستان کل ملت مبنی بر اینکه گروه جو زیست {به دلیل} پارادوکس در تعهد، هرگونه عملیات پیش تحقیق ای را ممنوع کرده است.

در نامه ای کدام ممکن است «مسعود علیخانی» معاون امور بشردوستانه گروه جو زیست به مدیرعامل پتروشیمی امیرآباد در گذشته تاریخی ۱۷/۱/۱۳۰۰ شمسی کشتی کرده، ۴ پارادوکس با اشاره به این تعهد مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید شده است کدام ممکن است عملیات اجرایی انجام نخواهد شد. تا زمان صدور مجوز زیست محیطی اجتناب کرده اند آن جلوگیری شود.

در محتوای متنی این پیام به پارادوکس زیر ردیابی شده است:

۱. تعیین مقدار قابلیت زیست محیطی بدست آوردن واحدهای پتروشیمی، آب شیرین کن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های بعدی.

۲. تجزیه و تحلیل نتایج تجمعی نمک‌زدایی آب بر مناطق خرس مدیریت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوسیستم دریایی

۳. تجزیه و تحلیل کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آلاینده های گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پساب های اقتصادی حاصل اجتناب کرده اند استراتژی بر مقدمه مستندات فنی تعهد (تعیین مقدار نتایج زیست محیطی)

۴. این سیستم نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت محیطی صحیح را حاضر دهید

اجباری به اشاره کردن است صدور مجوزهای زیست محیطی منوط به نتایج تحقیق فوق الذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل آنها در کمیته تعیین مقدار گروه می باشد. علاوه بر این بر لزوم پرهیز اجتناب کرده اند هرگونه استراتژی اجرایی در گذشته اجتناب کرده اند انجام تحقیق تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مجوزهای زیست محیطی تاکید شد. “

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری برخلاف نامه ممنوعیت مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز تا انجام تحقیق، طبق صورتجلسه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۰ با حضور نمایندگان گروه جو زیست، vp مجلس شورای اسلامی. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان تعهد پتروشیمی میانکاله خاص شدند کدام ممکن است حاضران در مونتاژ اجازه دادند تا الگو مونتاژ پتروشیمی با یکپارچه تحقیق زیست محیطی این تعهد تحریک کردن شود.

در جاری حاضر متولیان مونتاژ پتروشیمی در ۵ کیلومتری میانکاله برای یکپارچه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به این اصل کار مراجعه می کنند در حالی کدام ممکن است گذشته تاریخی برگزاری این مونتاژ ۱۴۰۰ بهمن ماه است با این حال در نامه ای هرگونه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را تا نوک تحقیق ممنوع کرده اند. درمورد به ۱۷ آوریل ۱۴۰۱.

{در این} مورد صورتجلسه به رئوس مطالب زیر است:

۱. طبق ادعا گروه جو زیست، اختصاص پایین، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی به پتروشیمی ها مانعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز اولین صادر تبدیل می شود.

۲. پس اجتناب کرده اند تملک پایین، همزمان با تحریک کردن سطوح مونتاژ پتروشیمی، عمیق تحقیق توصیه جو زیستی تعهد برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر به گروه جو زیست حاضر شود.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری غلامرضا شریعتی مشاور مردمان بهشهر در مجلس شورای اسلامی {در این} باره ذکر شد: در سومین مونتاژ تجزیه و تحلیل مجوزهای زیست محیطی تعهد پتروشیمی حوالی مینکالا در گذشته تاریخی ۱۷/۷/۱۳۰۰ ه. تعهد صدور مجوز آخرین به معاونت دارایی ها انسانی در گروه را تایید کرد.

اجباری به اشاره کردن است پیگیری خبرنگار «حمید جلالوندی» مدیرکل محل کار تعیین مقدار زیست محیطی گروه جو زیست در خصوص اظهارات مشاور بهشهر بی نتیجه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ صحیحی در خصوص این پارادوکس اخذ نشده است.