امتحان شده های قضایی برای رفع مشکل های قانونی برای صنایع ایمنی


رئیس کل دادگستری خوزستان ذکر شد: صنایع استان خوزستان برای اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نشاط ملت اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تعمیر مشکل های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی این صنایع در چارچوب مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات حیاتی است.
به گزارش وسط رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی استان خوزستان، دکتر علی دهقانی در دیدار همراه خود مدیرعامل نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب، ذکر شد: نفت یکی اجتناب کرده اند مهمترین حقوق بیت المال در ملت است، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نفت کار فوق العاده سختی است.”
مدیرعامل نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب همراه خود تبریک انتصاب رئیس کل دادگستری استان خوزستان، این نمایندگی را راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این نمایندگی دارای ۴۵ میدان هیدروکربوری، ۲۲۲ قدرت عظیم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت، ۳۰ هزار کیلومتر جاده لوله جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار دارد. حدود ۷۵ نسبت نفت در ملت تامین تبدیل می شود.
علیرضا دانشی همراه خود ردیابی به بزرگ ترین مشکل های حقوقی پیش روی این نمایندگی اجتناب کرده اند جمله مخالفان حریم قدرت نفتی، ذکر شد: قطعا حمایت قضایی اجتناب کرده اند نمایندگی های نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت در تعمیر این مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های صنعت نفت کارآمد {خواهد بود}. “