انبساط ۸۰۰۰ واحدی شاخص بورس در فینال روز کاری هفته


برخلاف دیروز کدام ممکن است الگو شاخص های بازار سرمایه خرس تاثیر جهت دهی مشکلات صادراتی بر کاهش محصولات معدنی بود…

رشد 8 هزار و یکی از شخصیت های بوریس در دیگران رز کاری هفتارشد 8 هزار و یکی از شخصیت های بوریس در دیگران رز کاری هفتا

برخلاف دیروز کدام ممکن است حرکت شاخص های بازار سرمایه خرس تاثیر مصوبه مشکلات صادراتی محصولات معدنی قرار گرفت، در حال حاضر شاخص کل بورس سودآور به افزایش بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰۰ واحدی شد.

شاخص بازار سرمایه بورس در پیشنهادات در حال حاضر همراه خود انبساط ۸۱۰۰ واحدی به عدد عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۴ هزار واحد رسید. شاخص کل همراه خود معمول هم وزن ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۶ واحد افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم ۳۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۹ واحد را به پرونده رساند. انواع پیشنهادات {در این} بازار به ۴۸۱ هزار نوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قطعا ارزش آن را دارد ۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۸ میلیارد ریال رسید.

فلز مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سراسری صنایع مس ایران، پالایش نفت تهران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تبریز، رشد معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی بیشترین تاثیر سازنده را در بورس نسبت به سایر نمادها داشتند.

بازگشت OTC به کانال ۲۰۰۰۰ واحدی

شاخص کل فرابورس در حال حاضر توانست همراه خود ۲۰ هزار واحد افزایش ۱۰۹ واحدی یک بار دیگر وارد کانال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ واحد پرونده شد. انواع پیشنهادات {انجام شده} {در این} بازار به ۲۱۰ هزار قیمت کاهش یافته به قطعا ارزش آن را دارد ۶۷۲۶۰ میلیارد ریال رسید.

آریسول پلیمر، پولی صادرات صابر، پتروشیمی مارون، پالایش نفت لاوان، دماوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت انرژی الکتریکی دیزل بهمن بیشترین تاثیر سازنده را در سایر توکن ها نسبت به سایر توکن ها داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی زاگرس بیشترین تاثیر عقب کشیدن را در فرابورس نسبت به سایر توکن ها داشته است.

دسترس در بازار در حال حاضر ۱۲۹ ژتون به قطعا ارزش آن را دارد ۳۷۷۰ میلیارد ریال خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ ژتون به قطعا ارزش آن را دارد ۲۶۳ میلیارد ریال فروخته شد.