انتخاب جدید مقامات آمریکا: در جاری حاضر توصیه جدیدی به ایران حاضر نمی کنیم
عالی تأمین نزدیک به مذاکرات اظهار داشت کدام ممکن است مقامات بایدن ظاهرا انتخاب گرفته است کدام ممکن است توصیه جدیدی را در {پاسخ به} توصیه ایران به تهران کشتی نکند کدام ممکن است برای ادغام کردن مفهوم هایی با اشاره به چگونگی رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل فینال امتیازات باقی مانده احیا کردن شورای ایمنی گروه ملل باشد.