انواع نوسانات بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس اجتناب کرده اند هفته بلند مدت به شش نسبت اصلاح می تنبل
سرپرست نظارت بر بورس اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار ذکر شد: بر مقدمه انتخاب ها متعهد شدن شده، حدس و گمان به به صورت متقارن منصفانه نسبت به انواع نوسانات بازار اول بورس تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس اضافه شود. اجتناب کرده اند هفته بلند مدت پیشنهادات این بازار ۶ نسبت نوسان ممکن است داشته باشد.