انگیزه افزایش قیمتها دسترس در بازار عناصر یدکی خودروکاظمی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خواستیم کدام ممکن است به همان اندازه نوک نیمه اول امسال جایگزین دهند به همان اندازه همکاران همراه خود توسعه کار شناخته شده، نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان موقعیت یابی گروه بهبود خرید و فروش در اتحادیه برای آموزش حاضر شوند، مشکلات برطرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه‌های کالا رئوس مطالب شود به همان اندازه برای عناصر کمک فنر شناسه کالا رئوس مطالب شود؛ با این حال فشارهای فوق العاده به همان اندازه حدودی تحمیل تشنج دسترس در بازار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف کمک‌فنر دسترس در بازار بافت شد.