اهتمام به موضوع پیشگیری در مورد آمار بالای معلولیت در یزدآیت الله «محمدرضا ناصری» در ضیافت افطاری با جمعی اجتناب کرده اند معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان بهزیستی استان یزد با دقیق این کدام ممکن است بندگان خدا نزد خداوند متعال مقرب هستند، اظهار کرد: خوشبختانه معلولان توانمند اجتناب کرده اند عهده امور شخصی بر می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزاحمتی برای همه زمانها دیگران ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید به واسطه تلاشی کدام ممکن است می کنید، مقرب درگاه خدا هستید.

وی با دقیق اینکه دوران اقامت به هر طریقی سپری تبدیل می شود، افزود: اقامت بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی در این کره خاکی آخرت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن {در این} دنیا در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت خیر داشته باشیم، در آن دنیا نتیجه آن را {خواهید گرفت} متعاقباً امیدوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاداب باشید.

امام جمعه یزد ضمن احترام اجتناب کرده اند مسئولان بهزیستی بر لزوم جدیت تا حد زیادی برای این سیستم ریزی اطمینان حاصل شود که رفاه تا حد زیادی معلولان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به طور ویژه باید به معلولانی کدام ممکن است ورزش اجتماعی، ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس دارند، معامله با شود.

ناصری تاکید کرد: بی شک خدمت به معلولان چندین برابر خدمت به افراد روال اجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت داشته باشید کدام ممکن است اینها بندگان خوشایند خدا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید نسبت به معامله با به آنها اهتمام قابل توجه داشته باشیم.

امام جمعه یزد با ردیابی به داده های آماری بالای معلولان در استان یزد دقیق کرد: در مورد این آمار بالا، اجباری است در بخش پیشگیری امتحان شده قابل توجه داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه‌های پیشگیرانه اجتناب کرده اند تولد نوزادان معلول را اجتناب کرده اند در گذشته اجتناب کرده اند عروسی را انجام دهید.

ناصری علاوه بر این با ردیابی به اهمیت اشتغال معلولان دقیق کرد: سازماندهی صنعت فروشگاه لباس در استان یزد می‌تواند برای معلولان نیز کارآمد باشد از کار سنگینی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با برخی آموزشها می توان ضمن ساخت، به درآمدهای خوبی نیز کف دست کشف شد.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند مقامات، افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیران خواست تا ملاحظه بیشتری به معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنها در تمامی زمینه ها داشته باشند.

گفتنی است؛ در جاری حاضر ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۴ شخص معلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ نوع معلولیت در استان یزد تعیین شده کدام ممکن است ۸۰۰ نفر {به دلیل} مشکلات ژنتیکی، ۲ معلولیتی یا سه معلولیتی هستند.