اگر اشکال ضعیف انسولین رفع نشود، با وزیر بهداشت دیدار می کنیمبه گزارش گروه اجتماعی باند نیوز، عباس مقتدی مشاور افراد اصفهان شخصا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان در بازتاب ۲ بار به وزیر بهداشت دانستن درباره ضعیف انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند خون تذکر دادند با این حال اقدام کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموسی صورت نگرفت. . .

یکپارچه مطلب

وی افزود: در روزهای فعلی انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در اصفهان کمیاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان به قند خون از نزدیک اجتناب کرده اند مدیریت وزارت بهداشت گلایه دارند.

مقتدی اظهار داشت: رئیس جمهور، گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد همواره تایید می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند وزارت بهداشت حمایت می کنند با این حال شرایط حال نماد دهنده عدم وزارت بهداشت در مدیریت شرایط است. چرا باید هر دوم با بی تدبیری برخی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل فشار مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی بر مبتلایان، در موضوع دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت پزشکی فاجعه تحمیل کنیم.

آورود: در خصوص ضعیف انسولین در اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت نامه ای به وزیر بهداشت نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اقدامی نشود حتما با آقای عین لاهی نظارت مورد نیاز را خواهیم داشت.

مشاور افراد اصفهان اظهار داشت: مقامات نباید اجازه دهد عدم مدیریت دقیق دبیران در وزارت بهداشت باعث کاهش سرمایه اجتماعی مقامات شود. اخیراً وزارت بهداشت در بحث آزمون دستیاری پزشکی نارضایتی زیادی تحمیل کرده است.

انتهای پیام