ایلان ماسک تا سال ۲۰۲۴ میلیاردر اولیه جهان است
ثروت ماسک اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۷ سالانه ۱۲۹ نسبت مرتفع است کدام ممکن است ممکن است او را تنها در ۲ سال بلند مدت به تجهیزات گلف تریلیون دلاری ملحق تنبل.