بازار سهام در روزهای بلند مدت چگونه پیش سوراخ بینی می تنبل؟


بازار سرمایه در حال حاضر برای سومین روز متوالی انبساط داشت، حتی در روز سه شنبه هفته قبلی همراه خود یک زمان کوتاه کاهش…

بازار سرمایه در حال حاضر برای سومین روز متوالی انبساط داشت به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند سقوط سه شنبه قبلی را جبران تنبل. نکته قابل ملاحظه {در این} سه روز همزمانی همراه خود انبساط شاخص کل حقوق صاحبان سهام همراه خود ورودی پول دقیق به بورس بود کدام ممکن است نکته مثبتی برای بازار سرمایه است.

ایسنا نوشت: پیشنهادات در بورس ۳ علامت خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم برای سهامداران داشت؛ «ورود پول دقیق به بازار سرمایه»، «احیای مازاد تقاضا دسترس در بازار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «انبساط مستمر همه شاخص‌های عملی» سه سیگنال خوش بینانه این روزهای پیشنهادات بورس است. تداوم این سه سیگنال ممکن است به استراحت نسبی دسترس در بازار سرمایه منجر شود.

اگر بازار سرمایه به استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل برسد، امید است {در میان} مدت این بازار بازدهی خوبی را برای معامله گران به در کنار داشته باشد.

در دومین روز کاری هفته، قیمت اکثر نمادهای پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه محصولات شیمیایی سبزترین گروه بازار بود کدام ممکن است به همین ترتیب خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات شیمیایی بیشترین خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه پول را داشتند.

* اثربخشی نشانه ها چقدر است؟

شاخص کل بورس در جریان پیشنهادات روز یکشنبه همراه خود انبساط ۷۴۰۸ واحدی به رقم عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ واحد رسید. بازده این شاخص خوش بینانه ۰.۵ نسبت بود.

شاخص کل همگنی بورس نیز همراه خود افزایش ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۱ واحدی به رقم ۳۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۷ واحد رسید. این شاخص نیز در ۰.۸۷ نسبت خوش بینانه شد. شاخص فرابورس همراه خود انبساط ۱۴۷ واحدی توانست روی عدد ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۰ واحد قرار گیرد.

* کاهش جریان پول دقیق به بازار سهام

در جریان پیشنهادات روز یکشنبه ۱۲۰ میلیارد تومان پول دقیق وارد بورس شد کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۴۴ نسبت کاهش داشت. این سومین روز متوالی است کدام ممکن است تصرف قانونی خوش بینانه تبدیل می شود.

در پیشنهادات روز یکشنبه بیشترین ورود پول دقیق به سهام نمایندگی های واتوسا (نمایندگی رشد صنایع ایران)، توکن آریا (نمایندگی پلیمر آریا ساسول)، شیم (پتروشیمی پرسپولیس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکن فلز (فلز مبارکه اصفهان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فملی (فملی) بود. صنایع سراسری مس ایران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گانگین (گوهر مالی گردشگری ایران) بیشترین درگاه پول دقیق را به کف دست معرفی شده است اند.

انبساط قطعا ارزش آن را دارد کل پیشنهادات در بورس

قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات کل بورس در حال حاضر به ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۸ میلیارد تومان یعنی ۳۷ نسبت نسبت به دیروز رسید. قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات اوراق مشارکت دسترس در بازار دوم ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۵ میلیارد تومان برابر ۲۷ نسبت اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد کل پیشنهادات بازار سرمایه بود.

قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات سهام دانش در حال حاضر همراه خود ۲۰ نسبت افزایش نسبت {به روز} کاری قبلی به پنج هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ میلیارد تومان رسید کدام ممکن است ۴۷ نسبت اجتناب کرده اند پیشنهادات بورس را در اختیار دارد.

* تقاضای بیش اجتناب کرده اند حد دسترس در بازار پول

در نهایت پیشنهادات روز یکشنبه، قیمت ۳۳۳ توکن افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ توکن در پیش بینی کسب بودند. به عبارت تولید دیگری ۷۰ نسبت بازار همراه خود انبساط قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ نسبت بازار تخفیف را تخصص کردند.

در جریان پیشنهادات در حال حاضر قطعا ارزش آن را دارد صف های کسب نیز همراه خود کاهش ۱۶ درصدی نسبت به بالا روز کاری در گذشته به ۴۳۷ میلیارد تومان رسید.

در حال حاضر نمادهای ورنا (نمایندگی رنا)، وهان (نمایندگی رشد پولی مهر آیندگان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازار (نمایندگی تجاری زر ماکارون) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفتند.

در نهایت پیشنهادات روز یکشنبه، قیمت ۱۴۴ توکن کاهش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی توکن در صف کالا قرار داشت. به عبارت تولید دیگری، بازار ۲۹ نسبت کاهش یافته است است.

در جریان پیشنهادات در حال حاضر قطعا ارزش آن را دارد صف های کالا باقی مانده بازار همراه خود ۱۷ نسبت کاهش نسبت {به روز} کاری در گذشته به پنج میلیارد تومان تغییر شد.

در نهایت پیشنهادات روز اکثر صف های کالا ترکیبی آوری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده عالی کد صف کالا داشتند. سهامداران توکن قدرت ۱ (موسسات پولی بورس قدرت) نتوانسته اند لیست پیش بینی کالا این سهام را ترکیبی آوری کنند.