بانک مرکزی دستور کنترل دارایی های بانک ها را صادر می کند


به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، وضعیت موجودی بانک ها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در این ترازنامه نشان دهنده مازاد بر بانک ها از بانک مرکزی و افزایش آن باشد، بر پولی تاثیر می گذارد. به همان میزان افزایش می یابد که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می شود.

با جزئیات بیشتر

این در حالی است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از برنامه های جدی خود را برای اصلاح نظام بانکی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها از طریق کنترل ترازنامه بانک ها اعلام کرده است. برای این منظور رشد ترازنامه بانک ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده است و در صورت عدم رعایت این موضوع، سپرده اجباری آن بانک نزد بانک مرکزی به عنوان جریمه افزایش می یابد. . بین ۱۰ تا ۱۵ درصد

در این زمینه، بانک مرکزی اخیراً در بخشنامه ای در خصوص کنترل برخی دارایی های شبکه بانکی کشور به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس آن حداکثر مهلت ارسال و ارسال اطلاعات توسط موسسات اعتباری از «حداکثر ۱۵ روز پس از پایان روز هر ماه” به “حداکثر. یک هفته بعد از پایان هر ماه تغییر می کند.

همچنین در این بخشنامه آمده است که بر اساس مفاد ماده (۶) ضوابط و تبصره (۱) ذیل، ارزیابی رعایت حدود مقرر تا کنون انجام شده و بر این اساس تعدیل ضریب. سپرده اجباری مؤسسات اعتباری به صورت فصلی محاسبه و اعمال می شود و مقرر شده است که وظایف مندرج در این ماده به صورت ماهانه انجام می شود.

همچنین بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، سایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل برخی دارایی های شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره ۱۳۹۶ است.

۴۲۱۹۲۹/۹۹ از ۲۷.۱۲.۱۳۹۹. و بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ از ۲۴.۰۵.۱۴۰۱.

بانک مرکزی دستور کنترل دارایی های بانک ها را صادر می کند