بقایای ماهواره برای ایستگاه فضایی دردسر ایجاد کرد. مانورهایی را برای جلوگیری از برخورد احتمالی انجام دهید
بقایای ماهواره Cosmos 1408 متعلق به دوران شوروی که در نوامبر ۲۰۲۱ توسط روسیه منهدم شد، ایستگاه فضایی بین المللی را مجبور به مانور برای جلوگیری از برخورد احتمالی کرد. قطعه ای از زباله های فضایی حاصل از آزمایش تسلیحات ضد ماهواره روسیه، ایستگاه فضایی بین المللی را مجبور کرد تا مانوری را برای جلوگیری از برخورد با زباله های مداری در روز پنجشنبه ۱۶ ژوئن انجام دهد.