بهترین راه انتقام گرفتن!
از لوح حمورابی که در ۱۷۵۴ قبل‌از‌میلاد نوشته شده، تا پادشاهی بابل، تا کتبِ مقدسی مثل انجیل، همه به زندگی در برابر زندگی، چشم دربرابر چشم و دندان در‌برابر دندان، اشاره کرده‌اند. باستانیان می‌دانستند که تنشی که به واسطه انتقام‌جویی ایجاد می‌شود چگونه باید خاموش شود.