بودجه ترین خانه تهران کجاست؟


قیمت آپارتمان در تهران همراه خود سن مونتاژ بین ۱ به همان اندازه ۲۵ سال {در این} گزارش دیده شده است.

در گجای تهران خانه ارزنتر آست؟در گجای تهران خانه ارزنتر آست؟

تجهیزات گلف خبرنگاران جوان قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را چاپ شده کرد.

قیمت آپارتمان در تهران همراه خود سن مونتاژ بین ۱ به همان اندازه ۲۵ سال {در این} گزارش دیده شده است.


خانه عنوان خانه کف سن مونتاژ (سال) قیمت هر متر مربع (۲ تومان)
۱ اقدسیه، جاده سیبند ۱۲۰ ۱ ۱ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
۲۴ ماه آرا، جاده امام منتظر ۱۰۵۴ ۴ ۱۱ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ اختیاری جاده سلیمانی شمالی ۴۳ ۳ ۱۷ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ بنی هاشم، کوچه المرادی ۵۴ ۲۴ ۱۳ ۴۰.۵۵۵.۰۰۰
۵۴ جاده اشرفی اصفهانی اقبالپور ۶۳ ۴ ۱۵ ۴۶.۵۵۱.۰۰۰
۶ یوسف آباد نرسیده به میدان سنت ۱۰۵۴ ۴ ۱۱ ۴۷,۶۲۰,۰۰۰
۷۴ سهروردی شمالی در نظر گرفته شده کرد ۸۴ ۳ ۵۴ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ جاده الوحیده زرکش ۷۸ ۴ ۵۴ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۹۴ شهرک آپادانا، کوچه نرگس ۱۱۲۴ ۱ ۳۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ جاده بهنود زنجان جنوبی ۴۹ ۲۴ ۱۸ ۲۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۱ جاده دیلمان جنوبی جمالزاده ۵۷ ۳ ۱۵ ۲۶.۳۱۵.۰۰۰
۱۲ میدان الشهدا، جاده کفایی امانی ۴ ۴ ۱۷ ۳۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۳ النصر، شمال جاده پرستار ۶۳ ۲۴ ۱۴ ۳۰.۹۵۲.۰۰۰
۱۴ نبرد جنوب، جاده آقاجانلو ۹۶ ۱ ۱ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خاوران، جاده شیرازی ۳۹ ۱ ۱۷ ۱۸.۴۶۱۰۰۰
۱۴ نازی آباد، جاده گدرزی ۷۴ ۱ ۱۸ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ فلاح، سجاد الشمالی ۱۱۵۴ ۴ ۱ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ کشف شد آباد، آزادراه آیت الله سعیدی ۴۳ ۴ ۱ ۲۱.۳۷۲.۰۰۰
۱۹ نعم آباد، جاده سهیل ۹۰ ۲۴ ۱۳ ۱۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ شهر الرای روبروی واحد تولیدی مارگارین ۹۴۴ ۲۴ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
۲۱ تهران، شهر دانشکده ۷۴ ۲۴ ۲۰ ۱۷,۶۴۶,۰۰۰
۲۲ شهر راه آهن، تحریک کردن روز هوا ۸۸ ۳ ۲۴ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰