بیماری کدام ممکن است نیمی اجتناب کرده اند باند جهان را مبتلا کرده استخوب تحقیق جدید اجتناب کرده اند شواهد پزشکی فعلی آرم می دهد کدام ممکن است ۵۲ سهم اجتناب کرده اند باند جهان هر ساله اجتناب کرده اند فرم عوارض مبارزه کردن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ سهم اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند میگرن مبارزه کردن می برند.