تئوری توطئه ترور سلمان رشدیتئوری توطئه پدیده ای منحصر به مناطق یا کشورهای خاصی از جهان نیست، بلکه یک پدیده جهانی است که در جوامع مختلف وجود دارد و ناشی از علل و عوامل مختلف است. اپیدمی کرونا نیز این موضوع را تشدید کرده است. شواهد و نمونه های زیادی از تئوری های توطئه در کشورهای مختلف جهان قابل مشاهده است.