تاثیرگذاری بر بچه ها همراه خود تخلیه مطالب اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی در دنیای آنلاین ما + فیلمحجت الاسلام رفیعی:

دکتر رفیعی همراه خود ردیابی به جایگاه والای هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خداحافظی ذکر شد: جای تاسف است کدام ممکن است ممکن است ساده الگوی لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد هستید با این حال به آموزش داده شده است ده ها میلیون طرفدارتان می توانید پست اخلاقی داشته باشید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب دینی کدام ممکن است ثواب زیادی نزد خداوند دارد.

از محسوس تر: برهان اسلام د. رفیعی در این سیستم «سمت خدا» خطاب به هنرمندان، ورزشکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های مطرح ملت ذکر شد: برای همه هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران ملت احترام قائل هستم با این حال عالی خواهش اجتناب کرده اند آنها دارم. خانم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان، هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزیزانی کدام ممکن است در تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما تفریحی می کنند، ۱۰۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی ده ها میلیون نفر ممکن است را دنبال می کنند. اگر بتوانید همراه خود اعمال خوش بینانه، دین هر دو حتی نصیحت بر بچه ها تأثیر بگذارید، خدا از آن آگاه است کدام ممکن است چه پاداشی {خواهید گرفت}.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: شخص خاص کدام ممکن است ۵ میلیون طرفدار در صفحه خصوصی شخصی در دنیای آنلاین ما دارد ممکن است به احترام پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش هر دو تصویری اجتناب کرده اند مسجدی کدام ممکن است در آن حضور داشته است آشکار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار باشد. کاملاً برعکس، روزی کدام ممکن است فیلمی را اجتناب کرده اند جایی کدام ممکن است نباید باشد هر دو اجتناب کرده اند ظاهری کدام ممکن است نباید باشد، اکران می تنبل، تأثیر عقب کشیدن می گذارد. حیف اجتناب کرده اند خدا کدام ممکن است باشی ای گران قیمت ساده برای چهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباست عبرتی می شوی. ممکن است مقام بزرگی دارید، خدا چه پاداشی در قیامت ارائه می دهیم می دهد کدام ممکن است ده ها میلیون جوان حامی ممکن است عکس ممکن است را ببینند کدام ممکن است در مسجد جمکران هستید. واقعا ناراحتم چون بعضی اجتناب کرده اند این دوستان الگوی سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس شدند.