تحلیل در اطراف باطل در افغانستان


آریان برقدیری در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: لرزش اساس های نظام سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری {به خودی خود} باعث بی ثباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف مالی تبدیل می شود. این دلیل است است کدام ممکن است افغانستان برای چندین دهه در یک واحد در اطراف باطل فقر، بنیادگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثباتی قرار داشته است.

پیروزی طالبان، تشکیل امارت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت بنیادگرایی به حکومت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین در افغانستان این پرس و جو را مطرح می تدریجی کدام ممکن است چرا بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰ سرباز آمریکایی کشته شدند کدام ممکن است حداقل نیمی اجتناب کرده اند آنها پس اجتناب کرده اند بیست سال حضور آمریکایی ها در افغانستان کشته شدند؟ میلیون کشته اجتناب کرده اند مردمان افغانستان گرفته به همان اندازه نیروهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش تریلیون دلاری واشنگتن {در این} مبارزه، اساس های بنیادگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیکالیسم {در این} ملت ادامه دارد آنقدر مستحکم است کدام ممکن است تمام دستاوردهای بیست سال قبلی به یکباره اجتناب کرده اند بین گذشت است. وخامت اوضاع نیز موجود است. توضیحات قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری پدیده بنیادگرایی در افغانستان ناشی اجتناب کرده اند گروه بزرگی اجتناب کرده اند اجزا خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است کدام ممکن است هر خوب در افول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست بهبود سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی تأثیر عمیقی داشته است. {در این} ملت. یکی اجتناب کرده اند وجوه مشترک در اکثر جوامعی کدام ممکن است بنیادگرایی پایه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع بهبود است، پدیده فقر است. مشکلات مالی کدام ممکن است مردمان افغانستان در دهه های جدیدترین همراه خود آن مواجه بوده اند، تأثیر بسزایی در پایه یابی عقب ماندگی در ملت داشته است. بر مقدمه گزارش موسسه مالی جهانی، نرخ فقر در افغانستان در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۲ نسبت {بوده است}. بر مقدمه این سیستم بهبود گروه ملل متحد، نرخ فقر {در این} ملت در سال بلند مدت به ۹۷ به همان اندازه ۹۸ نسبت خواهد رسید.

تهاجم شوروی به افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل شده آن روی کار برخورد کردن مقامات طالبان افغانستان را همراه خود پایگاه مالی فوق العاده ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر بدی مواجه کرد. پس اجتناب کرده اند سقوط رژیم طالبان، همراه خود ملاحظه به حاکمیت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی در رأس آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز سرازیر شدن کمک های خارجی به ملت، پیش بینی می سر خورد به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند فقر تحمیل شده بر گروه کاسته شود، با این حال این امید در کل زمان در نتیجه ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعتمادی شد. مقامات به دلیل فساد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ناکارآمدی، همچنان {به دلیل} فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض، متعدد اجتناب کرده اند مردمان، به طور قابل توجهی روستاییان، زیر بار فقر بودند، کدام ممکن است باعث شد متعدد به طالبان روی آورند. به آموزش داده شده است فوکویاما، اگر مقامات نتواند برخی اجتناب کرده اند وظایف اساسی شخصی را انجام دهد، مردمان ناگزیر به شخصی خدمت خواهند کرد. این دلیل است است کدام ممکن است عده ای در افغانستان در مواجهه همراه خود فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت هایی کدام ممکن است کنجکاوی، نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت مقابله همراه خود این اشکال را نداشتند، سعی می کنند تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید فینال راه رفع، یعنی عضو شدن در را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت برداشتن اجتناب کرده اند طالبان را توسط دست بگیرند. مزایا. خودت را نجات بده

پس اجتناب کرده اند سقوط مقامات زودتر افغانستان، موضوع فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن در فروش بنیادگرایی در افغانستان فوق العاده جدی تر اجتناب کرده اند قبلی شد. مشکلات مالی در افغانستان در ماه های جدیدترین تحریک کردن شده است. بر مقدمه گزارش گروه ملل متحد، حدود ۲۴ میلیون نفر در افغانستان هر دو ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند باند اجتناب کرده اند گرسنگی حاد مبارزه کردن می برند. متعدد اجتناب کرده اند مردمان افغانستان {به دلیل} وخامت اوضاع مالی انگشت به کالا اثاثیه شخصی زده اند. فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلاکتی کدام ممکن است مردمان افغانستان در مقامات زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارت اسلامی طالبان تخصص کردند، این احتمال را افزایش می دهد کدام ممکن است برخی بی سوادان اجتناب کرده اند دموکراسی به دلیل مقامات زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام طالبانی به دلیل مقامات حال سطح بیایند. متفاوت تولید دیگری. {در این} تفریحی داعش کدام ممکن است ادعای دشمن دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیر نابودی طالبان را دارد، ممکن است پناهگاه متعدد اجتناب کرده اند کودکان بی سواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقیری باشد کدام ممکن است در بازتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری امید شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده اند، علاوه بر این این کدام ممکن است به دستمزدهای جالب خواستن دارند. این گروه در جستجوی روزنه امیدی برای بلند مدت افغانستان است. به معنای واقعی کلمه هستند، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریشانی در افغانستان دائماً در نتیجه رادیکالیزه شدن گروه، به طور قابل توجهی باند کشاورزی – کدام ممکن است سواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان کمتری دارند – در آغوش شبه نظامیان بنیادگرا افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اساس های نظام سیاسی را متزلزل می تدریجی. تکان دادن اساس های نظام سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری، شخصی به بی ثباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف مالی منجر تبدیل می شود. این دلیل است است کدام ممکن است افغانستان برای چندین دهه در یک واحد در اطراف باطل فقر، بنیادگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثباتی قرار داشته است.