تخلف از مجازات پسری که از دانش آموز فیلم سیاه می ساختشاگرد گفت: مدتی پیش در خیابان با مرد جوانی آشنا شدم. او ادعا کرد که پس از گرفتن شماره من قصد ازدواج با من را داشته است. چند روز بعد در یکی از خیابان های شرق تهران قرار ملاقات گذاشتیم اما وقتی سوار ماشینش شدم او به ورامین رفت و بعد با تهدید چاقو مرا مورد ضرب و شتم قرار داد و فیلم سیاهی از من ساخت. بعد از آن مرا کتک زد.