تشکیل اولین مونتاژ ستاد توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی رشد اقتصاد اطلاعات بنیان در استان کرمانشاه / فیلمتشکیل اولین مونتاژ ستاد توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی رشد اقتصاد اطلاعات بنیان در استان کرمانشاه / فیلم