تصاویر: آب استحمام در چسمه علی
سرچشمه چشمه علی یکی از مکان های باستانی، دیدنی و گردشگری شهر ری است. این سرچشمه در نزدیکی ابن بابوجه، برج طغرل، قلعه رشکان و در زیر رگبار رای قرار دارد و نام باستانی این منبع سورین است. «چشمه علی» منسوب به ساسانیان سال هاست که تابستان های گرم را برای بچه های محله های فقیرنشین خنک می کند. بچه های شهر عاشق دریای کوچک خود هستند و شیرین ترین لحظات زندگی خود را در کنار حباب هایی که زندگی را منعکس می کنند سپری می کنند.