تصاویر / زندگی در مدار ۵۰ درجهاین روزها شاهد افزایش بی سابقه دمای هوا در استان خوزستان هستیم به طوری که در ساعات خاصی از شبانه روز دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد می رسد. روند افزایش گرما در خوزستان باعث تعطیلی ادارات در ۱۶ شهر در روز دوشنبه ۳۰ خرداد شد. افزایش بیش از حد دما در اوج گرما منجر به خالی شدن خیابان های اصلی شهرها در بیشتر مواقع می شود. عکس های این گزارش در شهرهای اهواز و دسفول گرفته شده است.