تصاویر: ضبط زنده ۶ گوزن زرد ایرانیبر اساس پروتکل های سازمان دامپزشکی و حفاظت محیط زیست، شش راس گوزن زرد توسط کارکنان پناهگاه دشت ناز ساری جهت حمل و نگهداری در جزیره اشک ارومیه زنده گیری شدند. گوزن زرد دارای دو گونه ایرانی و اروپایی است که نوع ایرانی آن منحصر به زیستگاه های کشورمان است.