تصاویر: عمر پیروز توله یوزپلنگ ایرانیپیروز، تنها بازمانده توله های تازه متولد شده، حالش خوب است. ۱۶۹ روز از تولدش می گذرد و وزنش به ۸ کیلوگرم رسیده است. تولد و نگهداری پیروز یکی از اهداف سازمان حفاظت محیط زیست برای پرورش و تکثیر یوزپلنگ آسیایی است. ۶ ماه دیگر تصمیمات لازم برای ادامه زندگی پیروزمندانه در بیابان گرفته می شود.