تصاویر: وضعیت قرمز دریاچه ارومیه
تراز دریاچه ارومیه در ۱۹ تیرماه امسال ۶۲.۱۲۷۰ متر است که نسبت به زمان مشابه پارسال ۴۸ سانتی متر کاهش داشته است. بر اساس تصاویر ماهواره ای تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته است. قرار بود دریاچه ارومیه از سال ۱۳۹۳ در مدت ۱۰ سال به تراز اکولوژیکی خود برسد، اما اکنون پس از گذشت ۷ سال و اجرای طرح های مختلف، حساس ترین روزهای خود را سپری می کند.