تصاویر: پارک ملی توران، زیستگاه یوزپلنگ آسیاییذخیره گاه زیست کره یا منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان که در سال ۱۳۵۱ به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی و مرکز آن در سال ۱۳۵۵ به ذخیره گاه حیات وحش ارتقا یافت، به طور همزمان در فهرست «ذخیره گاه زیست کره» یونسکو قرار گرفت. اکنون علاوه بر ۲۰ گونه مختلف جانوری، “یوزپلنگ آسیایی” به عنوان یکی از مهمترین گونه های جانوری در این منطقه حفاظت شده نگهداری می شود که چهار گونه آن در محل تکثیر منطقه حفاظت شده و ۱۶ قلاده دیگر در اسارت یوزپلنگ آسیایی پارک ملی توران هستند.