تصویب ماده ۴ طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی
در جلسه علنی امروز مجلس، ماده ۴ طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی وسایر نهاد‌ها تصویب شد.