تضمین رکود مسکن با امضای طلایی؟طرح های «مسکن دولتی» که در هر دولتی با نامی متفاوت اجرا می شود، دارای ۶ منبع رانت است، بنابراین مشمولان همواره در تلاش هستند تا توجه سیاست گذاران را از مسیر درست منحرف کنند. آمارهای بانکی حکایت از شکست پروژه «مسکن میلیونی» دارد، اما نحوه انتخاب پیمانکاران برای توزیع زمین و پول آنقدر مبهم است که امضاهای طلایی می تواند مانع از اجرای سیاست اصلی رونق شود.