تظاهرات گسترده شیعیان موافق و مخالف صدر در بغداد
پس از فراخوان او، هزاران تن از هواداران صدر در نزدیکی پارلمان در منطقه سبز بغداد تجمع کردند و نماز جمعه را برگزار کردند، در حالی که از سوی دیگر مخالفان وی که تحت “ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق” فعالیت می کنند، شب جمعه را سپری کردند. زیرا تظاهرکنندگان راهی را انتخاب کرده اند که به ساختمان پارلمان در بغداد منتهی می شود.