تعقیب قضایی و دستگیری هالک ایرانی؟پس از نمایش عجیب و مفتضحانه از دست دادن جنگنده معروف به هالک ایرانی در برابر حریف قزاقستانی که با واکنش عمومی در فضای مجازی مواجه شد، کمپینی برای درخواست از مراجع قضایی برای ورود به این پرونده راه اندازی شد. آیا اقدامی که ما می خواهیم اصلاً ضروری است؟