تغییرات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری همراه خود میزان شیوع کرونا ارتباط دارد؟!این تحقیق نماد داده است کدام ممکن است ارتباط تبصره شده بین سوئیچ ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات آب و هوای محلی نیز قابل دستیابی است به تنظیمات در رفتار انسان همراه خود تنظیمات فصلی نسبت داده شود؛ از این رفتار‌ها می‌توانند اجتناب کرده اند سوئیچ ویروس جلوگیری کنند.