توافق هسته ای ایران؛ شیطان در جزئیات است!
باید توجه داشت که برای دستیابی به توافق، دو طرف (به ویژه ایران و آمریکا) باید به یک توافق هسته ای متعادل دست یابند که تا حدودی وجهه دو طرف را در مورد موضوعات حساس حفظ کند. این موضوع در نوع خود بسیار حائز اهمیت است زیرا در شکل خود هرگونه تغییر جزییات می تواند معادله دستیابی به توافق و انجام مذاکرات بعدی را تا حل و فصل مسائل مهم و اساسی پیچیده کند.