تکل غذای حلال یکی اجتناب کرده اند راه های بدست آوردن به حکمت الهی استحجت الاسلام علوی تهرانی دلیل داد؛

این کارشناس مذهبی اظهار داشت: علوی تهرانی دانستن درباره راه حضور در حکمت الهی اظهار داشت: به انگشت انتقال لقمه حلال یکی اجتناب کرده اند راه های حضور در حکمت الهی است.

عقیق:حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت امیر(ع)پ) وی دانستن درباره کلید کسب حکمت الهی سخنانی ایراد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گناهان زبان، واسطه ناروایی است کدام ممکن است انسان را اجتناب کرده اند حضور در حکمت باز می دارد. تاکید بر این نکته حیاتی است کدام ممکن است باید در بین اشخاص حقیقی اصلاح شود، با این حال بین تک تک اشخاص حقیقی اصلاح نشود.

اظهار تحقیر گناه شناخته شده به عنوان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند سبدها بدست آوردن انسان به حکمت: خداوند متعال در حدیث قدسی می فرماید: ای بنده من می خواهم اگر تمام ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز در راه بنده من می خواهم امتحان شده کنی به واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی من می خواهم نرسیده ای. من می خواهم گناه کارم. شکست من می خواهم یعنی شکست خوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری در دفترچه ساز هست. حداقل گناه مرتبط همراه خود مسئول بودن اینجا است کدام ممکن است قادر نیستم شکرگزار باشم. یکی اجتناب کرده اند گناهان مهم ناسپاسی است.

علوی تهرانی دانستن درباره دلیل برای منکر اظهار داشت: جهل به برخی نعمت ها; چیزهایی هست کدام ممکن است در مکتب دین نعمت است، با این حال متأسفانه ما آنها را نعمت نمی دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حدیث شریف اجتناب کرده اند زیارت عاشورا برای مصیبت تشکر می کنیم. همینطور غرق شدن در وفور نعمت. خداوند نعمت هایی را به ما ارزانی داشته کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها را به عمومی فراموش کرده ایم. شکرگزاری خوب نعمت است.

این کارشناس دینی همراه خود ردیابی به سبدها تولید دیگری حضور در ذهن کدام ممکن است دقیق سخنان با بیرون علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش است، خاطرنشان کرد: تحقیر دیگران همراه خود خوب عبارت، واداشتن مردمان به کارهای زشت، سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های زشت کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند آن نامی اجتناب کرده اند خدا برده نمی شود. نذر کردن، حرف زدن، حرف زدن همراه خود دروغگوها، صحبت همراه خود گناهکاران، یاوران، صحبت همراه خود ستمگران، صحبت همراه خود اشخاص حقیقی مغرض در دین اجتناب کرده اند تولید دیگری سبدها است. مورد نیاز به اشاره کردن است عبارت ای کدام ممکن است در بلند مدت در صورت عدم رضای خدا در حال وقوع است اجتناب کرده اند مصادیق گناه است. علاوه بر این وقتی انسان قولی می دهد کدام ممکن است {نمی تواند} به آن است حرکت تدریجی به آن است عهدشکنی می گویند.

علوی تهرانی دانستن درباره راه بدست آوردن به حکمت الهی اظهار داشت: به انگشت انتقال غذای حلال یکی اجتناب کرده اند راه های ورود به حکمت الهی است. یک جوان او اظهار داشت. با اشاره به حلال مصرف کردن ۲ دشواری حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی است. با اشاره به درست در این لحظه هم تمام ایده ها اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقهی روز را در رسانه های صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما دقیق کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خوب روز قانونی صحبت خواهم کرد. حلال خوری امر خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول است، مصرف کردن غذای حلال بر ما مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید واجب است.

این کارشناس مذهبی همراه خود دقیق اینکه همراه با وعده های غذایی، وظایفی نیز موجود است، خاطرنشان کرد: انسان باید روز آزاد بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تباه نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در قرآن آمده است بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاشامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایین شریر نمی شود. خداوند ۹ همراه خود ایمان فساد آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ نماز آورد، اما علاوه بر این شخصیت را آورد، یعنی انسان فطرتاً شریر نکند. همینطور مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروی نکردن اجتناب کرده اند شیطان، مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکرگزاری، مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت نکردن همراه خود خدا، مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند اسراف، مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار، مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم سرکشی، مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به فقرا، مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن. . پرهیز اجتناب کرده اند ظلم اجتناب کرده اند تولید دیگری وظایفی است کدام ممکن است همراه با وعده های غذایی مصرف کردن باید رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام دهد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت ردیابی کرد: «قرآن کریم می فرماید: اجتناب کرده اند رزق پاکی کدام ممکن است ارائه می دهیم داده است بخورید، آنان به ما ستم نکردند، اما علاوه بر این ظلمشان بر آنان بود.

تأمین: مهر