جابجایی آپارتمان کمتر اجتناب کرده اند عالی میلیارد


دسترس در بازار مسکن همراه خود بودجه ای اجتناب کرده اند ۷۶۰ میلیون به همان اندازه بیش از سه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون تومان می توان آپارتمان های کودک نوپا ۳۷ به همان اندازه ۵۰ متری خریداری کرد.

به گزارش خبر الکترونیک، بازرسی ها نماد می دهد در یک واحد جاده استیجاری، عالی واحد مسکونی ۳۷ متری همراه خود قدمت مونتاژ ۲۰ سال متری ۲۰.۵ میلیون تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گرفتن ۷۶۰ میلیون تومان خواستن است.

در جاده ترجیح المجز عالی واحد ۵۰ متری به هزینه هر متر مربع ۱۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ هزار تومان در مجموع ۹۴۵ میلیون تومان در بازار ادعا شد.

در هفت شنر عالی تجهیزات آپارتمان ۱۸ ساله به اندازه ۴۸ متر به هزینه ۱۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار تومان به قطعا ارزش آن را دارد ۹۵۵ میلیون تومان فروخته شد.

پرهزینه ترین پرونده این لیست آپارتمانی همراه خود متراژ ۵۰ متر در ظفار، جاده جوی آبادی است کدام ممکن است هر متر آن ۶۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب آن به بودجه ای بالغ بر ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ میلیون خواستن دارد. تومان.

در الفرمانیه واحدی به متراژ ۴۱ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنای ۱۰ ساله ۶۰ میلیون متری همراه خود قیمت کل ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عالی واحد آپارتمان ۵۰ متری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی. ساختمان ۸ ساله در بوناک. ، متری ۴۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون تومان، قیمت کل ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰ میلیون تومان به کالا می رسد.

در استادکار خاص عالی واحد ۵۰ متری نوساز را می توان متری ۳۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بودجه ۱.۵۲۰ میلیون تومان خریداری کرد.

گسترش منطقه سن ما قیمت متر مربع قیمت کل
gihon ۴۶ متر ۱۸ سال ۲۱.۷ میلیون ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
گوش ترجیح ۵۰ متر ۱۹ سال ۱۸.۹ میلیون ۹۴۵ میلیون
معین سید ۵۰ متر نوساز ۳۰.۴ میلیون ۱.۵۲۰ میلیارد
پانک، کارآگاه ۵۰ متر ۸ سال ۴۴.۶ میلیون ۲.۲۳۰ میلیارد
ظفر، گوی آبادی ۵۰ سال عالی سال ۶۵ میلیون ۳.۲۵۰ میلیارد
مناسب ۵۰ متر ۲۰ سال ۲۰.۴ میلیون ۱.۰۲۰ میلیارد
اجاره شده ۳۷ متر ۲۰ سال ۲۰.۵ میلیون ۷۶۰ میلیون
هفت چنار ۴۸ متر ۱۸ سال ۱۹.۸ میلیون ۹۵۵ میلیون
۲ ماه ۴۲ متر ۱۶ سال ۴۷.۶ میلیون ۲ میلیارد
بهشت غرب ۵۰ متر ۱۶ سال ۳۰ میلیون ۱۵۰۰ میلیارد
نبرد شمال ۴۹ متر ۱۰ سال ۳۰.۲ میلیون ۱.۴۸۰ میلیارد
نارمک جنوبی ۴۱ متر ۸ سال ۲۹.۲ میلیون ۱.۲ میلیارد
فرمان ۴۱ متر ۱۰ سال ۶۰ میلیون ۲.۴۶۰ میلیون
هاشمی ۴۶ متر ۱۸ سال ۲۱.۷ میلیون ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آذربایجان ۴۰ متر ۷ سال ۳۶.۷ میلیون

انتهای پیام