جامعه شناس: خشونت گفتمانی عامل این صداهاست


نعمت الله فضلی در برنامه شیوه شبکه چهار در خصوص ریشه های اعتراضات اخیر در کشور گفت: فقط یک تیپ مشروعیت دارد، وفادار، انقلابی، بسیا. آن را هر چه که می خواهید صدا بزنید. وقتی این نوع مشروع می شود و سایر گونه های اجتماعی طرد می شوند یا با خشونت گفتمانی مواجه می شوند. آنچه باعث بروز این صداها شد، خشونت در گفتمان بود.

مکتب ما دروس دینی تولید نکرد (که نظام می خواست)، موضوعات مدرن تولید نکرد، موضوعات مدنی تولید نکرد. چه چیزی تولید کردی؟ سوژه ای مقاوم! این که می بینید دهه هشتاد را جسورانه بیان می کنند، به این دلیل است که نظام مدرسه می خواست هویت سازی را دنبال کند و آن سیاست جدا از اینکه در روش اشتباه بود، در اصولش هم اشتباه بود.

در نتیجه او تفاوت ها را ندید، این یک کرد، این یک ترک، خانواده، طبقاتی، فردی است.

آنچه اکنون در جامعه می بینیم، جنبش اعتراضی بزرگ، به این دلیل است که سیاست ما در آن موضوع شکست خورده است، موضوع آن نوع انسانی است که ما می خواستیم پرورش دهیم.

مشروعیت فقط یک نوع است، مذهبی، انقلابی، بسیه. آن را هر چه که می خواهید صدا بزنید. وقتی این نوع مشروع می شود و سایر گونه های اجتماعی طرد می شوند یا با خشونت گفتمانی مواجه می شوند. آنچه باعث بروز این صداها شد، خشونت در گفتمان بود.