جایگاه ایران در نظم جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات آن | علی ربیعی


علی ربیعی، سخنگوی مقامات روحانی در یادداشتی دانستن درباره‌ی الزامات جایگاه ایران در نظم جهانی نوشت:

چندی پیش رئیس معظم انقلاب در ردیابی به وقایع جاری جهانی به نکته‌ای ردیابی کردند کدام ممکن است صادق تعمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غور تا حد زیادی اجتناب کرده اند سوی محله اندیشمندان، دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستگذاران ملت است. ایشان در گریزی به تعیین کنید گیری نظم جدید جهانی خاص کردند کدام ممکن است: “… این نبرد اوکراین را شخصاً باید عالی مقداری همراه خود عالی دید عمیقتری مورد توجه قرار گرفت کرد؛ این نبرد صرفاً عالی حملهی ارتش به ۱ ملت نیست. اساس‌های این حرکتی کدام ممکن است در این زمان انسان دارد در اروپا بیانیه می‌تدریجی، اساس‌های عمیقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت‌های پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری را انسان حدس میزند کدام ممکن است وجود داشته باشد “.

پیش‌تر در یادداشتی در روزهای بالا تهاجم علیه تکنیک تعاملی مقامات زودتر همراه خود جهان استدلال کرده بودم کدام ممکن است صدای جنجال علیه برجام ودیگر دستاوردهای مقامات مانع شنیده شدن “صدای پای تنظیم جهان” می‌شود:

“بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداهای گمشده قطعا ارزش آن را دارد بنیادی، در نتیجه کمتر شنیده شدن صدای پای تنظیم جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش اهمیت ایران در سالهایی ۹ چندان در اطراف شده است. در آستانه حق ورود به قرن جدید، چشمانداز ایفای موقعیت موًثر در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب امکانات اول در جهان در لابلای انبوهی اجتناب کرده اند اسناد {به دلیل} دیده نشدن الزامات آن، گویی در بایگانیها رفتن می‌برد.”

اکنون باید بگویم یک مدت کوتاه تعمق در پیامدهای پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی نشده نبرد روسیه علیه اوکراین می‌تواند در نتیجه خروج جایگزین‌های به ارسال سپرده شده ملت ما شود. در آن نظر‌ها همراه خود رهن تکل مفهومی فلسفی اجتناب کرده اند مرحوم داریوش شایگان، ازکارکرد جنجال‌های ضد برجامی در جایگزین سوزی ودر نهادینه جمع کردن “تعطیلی‌های گذشته تاریخی ” سخن آگاه بودم. اکنون نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظمی جهانی کدام ممکن است در پیامد آن نبرد پدید خواهد به اینجا رسید به ما می‌گوید باید آن فرصتی را کدام ممکن است در ایام تعطیلی‌های گذشته تاریخی به ارسال‌ها سپرده بودیم دریابیم:

«مورد توجه قرار گرفت استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیندهنگر به ایران ایجاب می‌تدریجی ما همراه خود هر عالی اجتناب کرده اند منظومهها بتوانیم در تعاملات استراتژیک قرار بگیریم. نتیجه فقدان چنین نگاهی در دهههای قبلی تخلیه تدریجی ظرفیتهای تجاری ما حتی در بخش همسایگانمان {بوده است}. مورد توجه قرار گرفت کنید به برخی کشورهای محیط خلیج فارس، برخی همسایگان ما در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب ملت کدام ممکن است در جاری به خدمت تکل ظرفیتهایی هستند کدام ممکن است به طور ذاتی متعلق به ایران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها در جاری تغییر شدن به کانونهای منطقهای مراودات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبکههای راهبردی خرید و فروش در این کره خاکی هستند. مورد توجه قرار گرفت کنید به جادهها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهایی کدام ممکن است در دنیا اجتناب کرده اند شرق به غرب در جاری شکلگیری است». (ربیعی، ایرنا، ۲۵ تیر ۹۹)

به معنای واقعی کلمه هستند دستور طلایی ” ۹ شرقی، ۹ غربی ” سرمایه بنیادین ما برای حق ورود به نظم جدید جهانی است. این سرمایه‌ای کدام ممکن است به ما اجازه می‌دهد با بیرون حق ورود به طبقه بندی کردن‌های شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو غربی کدام ممکن است در احاطه نزاعهای جاری جهانی تعیین کنید گرفته، اجتناب کرده اند منظری برتر چیز خوب در مورد سراسری خودمان را پیگیری کنیم. {در این} راستا تسریع در رفع موضوع برجام می‌تواند در نتیجه بدست آوردن به جایگاه ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز شدن مکان ژئوپلتیک سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی شود. این رویکرد می‌تواند جنبه ایجابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده دستور “۹ شرقی ۹ غربی” را در منظر ایده ها کلی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ای عالی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری را کدام ممکن است صهیونیسم جهانی برای به محاق سپردن دشواری فلسطین اجتناب کرده اند کشورمان در رسانه‌های تکیه کن ترسیم کرده بود، به جدا زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای حقیقی کشورمان را به مثابه لنگرگاه صلح جهان‌ای نماد جهانیان دهد. باید اجتناب کرده اند تعطیلی‌های گذشته تاریخی کدام ممکن است جایگزین سوزانه بر خودمان تحمیل کرده بودیم سطح به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت سازی جدیدی در دستور “۹ شرقی ۹ غربی ” به حرکت آورد.

با این حال ایران در نظم در جاری قوام جهانی نقشی صادق شخصی بیابد. می دانیم کدام ممکن است فاصله گذار اجتناب کرده اند عالی نظم در سراسر جهان به نظم جدید بین‌المللی درهم آمدن است حرکت اجتناب کرده اند عالی فاصله گذار بی نظمی است؛ دورانی کدام ممکن است در آن مقررات در سراسر جهان کدام ممکن است به همان اندازه کنون اصلی بودهاند به مشکل گرفته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلسله مراتب ژئوپولیتیکی نظم سابق به هم می‌ریزد. به این انجمن، امکانات‌های کوچکتری کدام ممکن است پیش بینی نمی‌سر خورد، گاهی در موقعیت به موقعیت آفرینی های موثرتری می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات‌های بزرگی کدام ممکن است پیش بینی می‌سر خورد، گاهی اجتناب کرده اند موقعیت آفرینی های موفقیت آمیز باز می‌قابل مقایسه با.

فاصله گذار اجتناب کرده اند نظم کهنه به نظم نوین عالی مقطع روزی حیاتی برای جایابی کشورهاست؛ فاصله‌ای کدام ممکن است هم در صورت غفلت اجتناب کرده اند سیاستگذاریهای معقول، بدون شک خطرآفرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در صورت هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهرهبرداری اجتناب کرده اند آن، جایگزین آفرین. درک قرار تکل در آستانه تنظیم نظم جهانی همانقدر حیاتی است کدام ممکن است تن دادن به الزامات آن. چون آن است در نوشتهای به رویداد حق ورود به قرن جدید آوردم: “وظیفه {همه ما} در قبال ایران وآینده آن، فهم الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل زمینههای آن برای ارتقای موقعیت کشورمان در بلند مدت جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است. در این زمان، قالب این سال‌ها حیاتی است کدام ممکن است همراه خود کدام مقیاس مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه ظرفیتهایی وارد قرن جدید می‌شویم؟ کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان به چه میزان به تولیدات خانه ما وابستگی دارند؟ چه روشهایی برای تغییر ظرفیتهای انسانی، فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ملت برای افزایش مزیتهایمان داریم؟ چقدر ساختار نهادهای اجتماعی – زیبایی شناختی ما کت و شلوار همراه خود ایرانی درجایگاه بعدی است؟ ذهنیت محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر، ذهنیت نخبگان ما به همان اندازه چه حد قابلیت انطباق همراه خود کسب سود در دنیای اصلی را داراست؟”

این سال‌ها باقی مانده است هم معتبرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیراه نیست اگر بگوییم کدام ممکن است باید سوالاتی کانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوری در محافل سیاستگذاری میان مدت در محله ما باشد. در همین جا مورد نیاز به ردیابی است کدام ممکن است صحبت پیرامون «نظم بین‌المللی» ارجاع به ۳ ایده متمایز دارد: اول، نظم به منزله سلسله مراتب جهانی، دوم، نظم به مثابه رژیم‌ها، الگوهای رفتاری، اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم، نظم مترادف همراه خود روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی تحت سلطه بر مناسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیبات در سراسر جهان. در هر سه قلمرو، ایران در قامت عالی امکانات منطقهای همراه خود گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی می‌تواند در صورت در پیش تکل بینشی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستگذاری سنجیده در بخش‌های گوناگون به طور قابل توجهی در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش بین‌الملل، سهم تاریخی شخصی را {در این} دوران گذار برعهده بگیرد. در الزامات این موقعیت آفرینی، برای تضعیف فشار به طور قابل توجهی همراه خود همسایگان، زدودن سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند افتادن در دام صف آرایی میان امکانات‌های غول پیکر، در صدر انتخاب‌هایی قرار دارند کدام ممکن است پیمودن این روش دردسر با این حال تصمیم گیری کننده را فراهم می‌آورد. مهم‌تر اجتناب کرده اند اینها، تکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به افراد شناخته شده به عنوان موتور سیکلت محرکه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سراسری جایی بی بدیل در کنار هم قرار دادن سازی ایران در حرکت بسوی بلند مدت‌ای پرتلاطم با این حال خوب دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است آسانسور جنبه جمهوریت در این زمان بیش اجتناب کرده اند هر روزی در ۴ دهه قبلی، اهمیت پیدا می‌تدریجی. هیچ مرتب سازی اجتناب کرده اند تکنیک بهبود نمی‌تواند با بیرون تحمیل ذهنیت مشترک میان همه نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی قاطبه ملت به خودت را پیدا کن جذاب برسد. کف دست یافتن به درک مشترک میان نخبگان سیاسی ملت اجتناب کرده اند جناح‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف‌های مختلف دانستن درباره پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌های فعلی، نیازها بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی کدام ممکن است باید همراه خود هم طی کنیم، مقدمه تحمیل وحدت رویه {در این} مسیر پرمخاطره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلام آخر اینکه، زمان آن فرارسیده کدام ممکن است بطور شدید‌تری دانستن درباره جایگاه ایران در نظم نوین جهانی توأم همراه خود درس آموزی اجتناب کرده اند خطاهای قبلی بیاندیشیم، الزامات آن را اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حول آن هماهنگی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر اجتناب کرده اند همه، در تلاش به این الزامات در همه سطوح سیاستگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنش مدنی وظیفه پذیر باشیم.

انتهای پیام