جواد الهاشمی خطاب به رئیس جمهور: برخی اجتناب کرده اند هنرمندان حاضر به دیدار همراه خود ممکن است نیستند/ رئیس ممکن است: ممکن است رئیس جمهور همه هستم. رای دادند هر دو ۹
سید جواد هاشمی بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان با بیرون توافق بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند هنرمندان حاضر به دیدار همراه خود ممکن است نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه همه هنرمندان ایرانی نیستند. “خواه یا نه رای دهند هر دو ۹، ای کاش زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانم به ممکن است اجازه می داد کدام ممکن است همه را جلب رضایت کنم.”